လြတ္ေျမာက္ေစသူ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - David Yone Moe

VERSE 1
ကမၻာေျမႀကီးအတြက္ ၿငိမ္သက္ျခင္း (ကမၻာႀကီးေပၚ၌)
ကမၻာလူသားတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ (လူသားတုိင္းကုိ)
ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆု (ပုိင္ဆုိင္၀ိညာဥ္)
ႀကိဳးစား၍သာ အသံုးျပဳပါ

VERSE 2
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူမ်ား
၀ိညာဥ္မ်က္စိကင္းမဲ့သူ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ေနသူမ်ား
မစျခင္းနဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ပါ

CHORUS
ဒုကၡမ်ားနဲ႔ လူသားတုိင္းကုိ (ဒုကၡမ်ား ေသာကမ်ား)
လြတ္ေျမာက္ျခင္းက ရွင္ေယ႐ႈ (လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေယ႐ႈရွင္)
မြန္ျမတ္ေသာ ၀ိညာဥ္လမ္းတစ္ခုသာ (မြန္ျမတ္၀ိညာဥ္လမ္း)
လူတုိင္းအတြက္ ျပည့္စံုႏုိင္ (လူတုိင္းအတြက္ လူ႔ဘ၀တုိ႔အတြက္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.