ကုိယ္ေတာ္အတြက္အၿမဲတမ္း

>>>Download

VERSE 1
ရွိရွိသမွ်စြန္႔၍ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္လ်က္ အေစခံမည္
ကမၻာေျမဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ကုိယ္ေတာ္ေနာက္သုိ႔လုိက္လ်က္
လူေတြအား သိေစမည္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ အၿမဲတမ္း

VERSE 2
အမိန္႔ျမတ္တုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္မည္ ေပးဆပ္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထက္ ျမတ္ေသာအမႈ
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုရင္ အၿမဲတမ္း ေကာင္းႀကီးေပးမည္
အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ေစပါ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အလုိအတုိင္း

CHORUS
ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြနု္ပ္ရပ္ေနစဥ္ တုိ႔ထိေတာ္မူပါ
တစ္ေထာင္ေသာအရပ္ မရႏုိင္ပါ တံတုိင္းေတာ္တြင္းတစ္ရက္ထက္
ဆြဲကုိင္မူပါ ကၽြႏု္ပ္ကုိ စြန္႔၍ မသြားပါနဲ႔
ေယ႐ႈရွင္ အံ့ဘြယ္ ကယ္တင္တင္ ကုိယ္ေတာ္အတြက္အၿမဲတမ္း

BRIDGE
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္မည္ အၿမဲတမ္း ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္မည္
(ကုိယ္ေတာ္အတြက္ အၿမဲတမ္း)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.