ကုိယ္ေတာ္ကုိခ်စ္သည္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ကၽြႏ္ုပ္အလုိအပ္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ကၽြႏ္ုပ္အတမ္းတဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲတမ္း အရွိခ်င္ဆံုး အရပ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏု္ပ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ႏွာ ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲတမ္း အေတြ႕ခ်င္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ ကၽြနု္ပ္အၿမဲတမ္း အေျပာခ်င္ဆံုး

CHORUS
ဒီစကား ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားထက္
အဖ ကုိယ္ေတာ္သာ တမ္းတေန အနားအၿမဲ အရွိခ်င္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ လႊဲ၍ မထားပါနဲ႔
သခင့္ရဲ႕ ဘုန္းနဲ႔ အၿမဲလႊမ္းမုိးမူပါ

BRIDGE
ေကာင္းကင္ေျမျပင္ထက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အႏႈိင္းမဲ့ေသာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆာေလာင္ျခင္း ကုိယ္ေတာ္သာ
အျခားအရာေတြထက္ ကုိယ္ေတာ္သာ အတမ္းတဆံုး
ဘုန္းေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ အျမင္ေတြ႕ခ်င္ဆံုး အျမင္ေတြ႕ခ်င္ဆံုး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.