ပံုကာအပ္ႏွံ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ဘာေတြေပးဆပ္ ပူေဇာ္ရမလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္စိတ္ေတာ္ေတြ႕ေလေအာင္
ခ်န္ကာခြဲမထား အကုန္သာေပးအပ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုန္းေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္
ဒါေတြဟာ ပုိင္ဆုိင္ထားသမွ်အရာ ဒါေတြသာ လွဴႏုိင္တဲ့အရာ

CHORUS
ႏွလံုးသား ေျခလက္တစ္စံု အသက္တာ လွဴကာ အပ္ႏွံ
ႏွလံုးသား ေျခလက္တစ္စံု အသက္တာ ပူေဇာ္ပါသည္

VERSE 2
လုိရာသံုးၿပီး ေစကာခုိင္းမလား ကုိယ္ေတာ္ရွင္အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ရန္
ခံမယ္က်ဳိးပဲ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ ကမၻာသူကမၻာသားေတြ ၀လင္ေအာင္
ဒါေတြဟာပုိင္ဆုိင္ထားသမွ်အရာ ဒါေတြသာ လွဴႏုိင္တဲ့အရာ

BRIDGE
လုိေနတာ ပုိလွ်ံသြား ကုိယ္ေတာ္ရွင္လက္ထဲ
ယံုၾကည္စြာ ပံုကာ အပ္ႏွံ(လုိက္)ရင္
ဟာေနေတြျပည့္သြား ေရႊပံုဏၭာန္ေတာ္အလား
ပုိတူေအာင္ ျပန္လည္ျပဳေပးမွာ (၀န္ခံ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.