ေက်းဇူးေတာ္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မဆံုးႏုိင္တယ္
ေက်းဇူးေတာ္ ေန႔ရက္တုိင္း ျပည့္စံုတယ္
ေက်းဇူးေတာ္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ကုိေလ
ေက်းဇူးတရား ေရတြက္ မကုန္ခမ္းဘူးကြယ္

VERSE 2
ေက်းဇူးေတာ္ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္တယ္
ေက်းဇူးေတာ္ တုႏႈိင္းလုိ႔မရႏုိင္တယ္
ေက်းဇူးေတာ္ ဘ၀အသက္နဲ႔ရင္းကာရယ္
အေသြးသြန္းၿပီး ၀ယ္တဲ့ သခင္ဘုရားအခ်စ္ပဲ

CHORUS
အဆင္မေျပ အခက္ႀကံဳတာလည္း ေက်းဇူးေတာ္
လုိတာမရခ်ိန္မွာလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္
ေအာင္ျမင္ျခင္းေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တာအတြက္
အတုိးခ်ၿပီးေတာ့ ခ်ီးမြမ္းကာေနပါမယ္
အရာရာျပည့္စံုေနလည္း ေက်းဇူးေတာ္
ေ၀ဒနာမ်ား ႀကံဳရလည္း ေက်းဇူးေတာ္ပဲ
ထာ၀ရအသက္ အပုိင္ရရွိေစတယ္
အခမဲ့ရရွိခဲ့ျခင္းပဲကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.