ရင္ခြင္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

VERSE 1
ေဟာင္းႏြမ္းခဲ့တဲ့အတိတ္ ျပန္မလုိခ်င္ဘူး
အေသြးနဲ႔ေရြး၀ယ္ခဲ့တာ ငါတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းၿပီ
စိတ္ခ်ခဲ့ၿပီ ငါ့အိမ္ျပန္ခ်ိန္အတြက္
သိရွိထားခဲ့ၿပီ ကမ္းလက္ေတြ႕ခဲ့ၿပီ အုိ

PRE-CHO
ေလာကကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔
စြမ္းအားေတြ ဘုရားရွင္ထံပါးမွ အဆံုးတုိင္ေပးပါ
ဒုကၡမုန္တုိင္းထန္လည္း လံုၿခံဳတယ္
သူ႕ေမတၱာေက်ာက္ေဆာင္ ကမၻာႀကီးထဲ

CHORUS
အေမွာင္၀င္ေနၿပီ အိမ္ျပန္ၾကစုိ႔
နာက်င္ျခင္း အေ၀းမွာ ခ်န္ထားခဲ့
အေမွာင္၀င္ေနၿပီ အိမ္ျပန္ၾကစုိ႔
နာက်င္ေသာ ဘ၀ေတြ ေျဖသိမ့္စုိ႔

(နာက်င္ျခင္း နာက်င္ျခင္း အေ၀းမွာခ်န္ထားခဲ့
 အိမ္ျပန္ၾကစုိ႔)


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.