ေႏြးအိမ္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ဘ၀ေန႔ရက္မ်ားစြာ လြန္ခဲ့ၿပီ
အရာရာေတြဟာအသစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အိပ္မက္လုိ
ပုိင္ဆုိင္ရျခင္းေတြ အိမ္ျပန္လမ္းက မေျပာင္းလဲ ေဟာင္းႏြမ္းေနဆဲ

VERSE 2
ဘယ္သူႀကိဳေနမွာ စိမ္းကားသြားခဲ့ ေလာကႀကီးအလယ္ထဲ
ဘယ္သူကူေနမလဲ တစ္ခ်ိန္က အမွားမ်ား တုိး၀င္လုိ႔
ေပးဆပ္ခ်င္တဲ့ ႏွလံုးသားေတြအတြက္ ႀကိဳေနမလဲ

CHORUS
ေႏြးအိမ္ ေႏြးေထြး(ၿငိမ္းခ်မ္း)ေသာရင္ခြင္
အစဥ္မေျပာင္းလဲ ေန႔သစ္ေတြ သူအစဥ္ရွိေန
ေႏြးအိမ္ အနမ္းမ်ား ဘ၀တစ္ခုလံုး
အစဥ္မေျပာင္းလဲ ေန႔သစ္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အုိ ႀကိဳေနသူ ေယ႐ႈရွင္ရယ္

BRIDGE
ေပက်ံေနတဲ့ ႏွလံုးသားေပမယ့္
ဒဏ္ရာေတြသာ စြန္းထင္းေပမယ့္ အေ၀း ေန႔သစ္ထဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.