ကၽြႏ္ုပ္၏ဖခင္

>>>Download

VERSE 1
ေဘးေရာက္အခ်ိန္ မေၾကာက္ပါ တန္ခုိးႀကီးေသာအရွင္ ကၽြႏု္ပ္အနား
အလင္းမဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔အလင္းကုိ သခင္သာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏အရာရာ
အားနည္းခ်ိန္တုိင္း အစဥ္ၿမဲ ေဖးမ / ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္အတြက္ အစဥ္အၿမဲတမ္းတ
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အလင္း
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ ရဲတုိက္ ေက်ာက္ေဆာင္ ဒုိင္းလႊား
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနမင္း ကၽြႏု္ပ္ ျပည့္စံုျခင္း လမ္းခရီးပါ
ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္အတြက္ အစဥ္ၿမဲ အၿမဲနားခုိရာ

VERSE 2
ေသမင္းရဲ႕အရိပ္ကုိ မေၾကာက္ပါ သံုးစည္းဖခင္ကၽြႏု္ပ္အနား
ကၽြႏု္ပ္အတြက္ လုိတာမရွိပါ သခင္မ်က္ေမွာက္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.