အလင္းျဖစ္ေစမယ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ကင္းပူ၊ မီးမီးခဲ

VERSE
ယံုၾကည္သူေတြ အသက္တာ အေရးႀကီးဆံုးဘာလဲ
ေနထုိင္လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ေတြ ဘာအတြက္လဲ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မွာၾကားခ်က္စကားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနလား

(ဟုိမွာေလ စပါးမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္
ဒါကုိ ရိတ္သိမ္းမယ့္သူ မရွိပါ မိတ္ေဆြ
မွည့္၀င္းတဲ့စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းဖုိ႔ ပါ၀င္မလား)

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ (ကုိယ္ေတာ္အတြက္)
ဆက္ကပ္မယ္ ေဟ့ (ဆက္ကပ္မယ္)
လူငယ္မ်ား ေရွ႕သုိ႔ခ်ီမယ္
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ (ကုိယ္ေတာ္အတြက္)
ထမ္းရြက္မယ္ ေဟ့  (ထမ္းရြက္မယ္)
၀ိညာဥ္မ်ား သခင့္ဆီေရာက္ဖုိ႔ ဒုိ႔တေတြ ဆက္ကပ္မယ္
(အလင္းျဖစ္ေစမယ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.