နားရွိေသာသူၾကားပါေစ

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE 1
ၿငိမ္သက္မႈေတြ ကြယ္ေပ်ာက္လုၿပီ ေလာကႀကီးအတြင္းမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ စုေတ့ခဲ့သည့္အလား
စစ္မက္ေတြနဲ႔ ငတ္မြတ္ျခင္းေတြ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပုိမ်ား
ကပ္ဆုိးေရာဂါျဖစ္ျခင္း သတင္းေတြ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပုိမ်ားေလ

VERSE 2
လူသားတုိင္းကုိ အစဥ္ၿခိမ္းေျခာက္ေန သိပၸံလက္နက္ေတြ
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ ေရာက္လုနီးၿပီ ေဟ့
ေလာဘဆုိတဲ့ တရားသေဘာအမုိက္ေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းထားေလေတာ့
အမွန္တရားမီးအိမ္ ဆီခမ္းလုေလ အေရာင္ေမွးမွိန္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
သေဘၤာသဖန္းပင္ ရြက္ႏုအခက္ေ၀ ခ်ိန္းခ်က္အခ်ိန္ရယ္ နီးၿပီေလ
သခင္ျပန္လာမည္ ယံုၾကည္သူတုိ႔ဆီ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထာ၀ရအသက္ဆုကုိ ရရွိလုိသူအတြက္ လာမည္
ခ်ီေဆာင္ေလမည္ ျပင္ဆင္ရာအရပ္ဆီ

VERSE 3
ေျမႀကီးေကာင္းကင္မတည္လည္း ႏႈတ္ေတာ္ထြက္သူ႕စကားတုိ႔သည္
အားလံုး ျပည့္စံုလုလုိ႔ နီးၿပီ ေဟ့
နားရွိသူသည္ ၾကားတတ္ခဲ့ရင္ မေႏွးအေျပးလွမ္းလာခဲ့
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မေရာက္ေသး မိတ္ေဆြ လာဖုိ႔အခ်ိန္ရွိေန

ENDING
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီေဟ့
နားရွိခဲ့လုိ႔ ၾကားတတ္ခဲ့ရင္ေလ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လမ္းအတုိင္း လုိက္လာေဟ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.