အခ်စ္ျမတ္ဆံုးသခင္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

အခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆံုး ကၽြႏု္ပ္သခင္

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္အစဥ္ေကာင္းျမတ္သည္
နံနက္တုိင္း က႐ုဏာသစ္ကုိေပး
ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္အား ေရြးႏႈတ္မူၿပီ
ႏႈတ္ျဖင့္ ျမြက္ဆုိမမီွႏုိင္ေသာ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္အစဥ္ေကာင္းျမတ္သည္
ထာ၀ရ အသက္ရွင္ျခင္းကုိေပး
လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ သခင့္အနားတုိး၀င္ႏုိင္သည္
ႏႈတ္ျဖင့္ ျမြက္ဆုိမမွီႏုိင္ေသာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ထာ၀ရပါ
ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ အသက္စြန္႔ကာ ေရြးခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ က႐ုဏာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစဥ္မေျပာင္းလဲ တည္ၿမဲေန
၀ိညာဥ္ႏွလံုးသားထဲက အခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆံုး ကၽြႏ္ုပ္သခင္

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္အစဥ္ေကာင္းျမတ္သည္
စံုလင္ေသာ အသက္တာအသစ္ကုိေပး
သခင့္ရဲ႕အသက္နဲ႔ ကၽြႏု္ပ္အား အသက္ရွင္ေစၿပီ
ႏႈတ္ျဖင့္ ျမြက္ဆုိမမွီႏုိင္ေသာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.