သက္ဆုိင္သူ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ဖုိးဖန္
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
ႀကိဳးစားသင္း၀င္ေသာသူ ေရြးႏႈတ္ကာထားသည္
သင္တုိ႔သစၥာခံၿပီး ဘုရားျမတ္၏ သားတုိ႔
မာရ္နတ္ရဲ႕လက္မွ လြတ္၍ ေလာကီေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း ဟူး
မယံုၾကည္နဲ႔ လွည့္စားျခင္းမ်ားကုိ
ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ဘုရားေယာင္ေဆာင္ၿပီး
လွည့္စား၍ ဖ်က္ဆီးမည္

VERSE 2
ႀကိဳးစားသင္း၀င္ေသာသူ ေက်းဇူးခံရမည္
ကတိထားေတာ္မူၿပီ ဘုရားျမတ္၏ သစၥာ
ကမၻာေလာကႀကီးကုိ ျပန္ၾကြ၍လာသည့္တုိင္ ဟူး
ယံုၾကည္စြာနဲ႔ လူသားမ်ားအတြက္ကုိ
ခုိင္မာတဲ့ဇြဲနဲ႔ အဆံုးေရာက္ေအာင္ေျပး
သင့္အား ကတိထားခဲ့

CHORUS
သစၥာ သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကုိ ခုိင္ၿမဲစြာ
သစၥာ ခါးပန္းကုိၿမဲစြာ
၀ိညာဥ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဓားကုိ ၿမဲၿမဲကုိင္စြဲပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၏ ဓားနဲ႔
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကုိမ်ား ကာဆီးရန္
ဒုိင္းလႊားမ်ားလည္း စြဲကိုင္
ဧ၀ံေဂလိတရား ေျပာၾကားဖုိ႔ ျပင္ထားပါ

ENDING
ျပန္လာခ်ိန္သည္ နီးလုၿပီ သတိရ
သင့္မီးခြက္မ်ား ျပင္၍ထား
ျပန္လာခ်ိန္သည္ နီးလုၿပီ သတိရ
မိမိကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.