ႀကီးျမတ္မူသည္

>>>Download

VERSE 1
အုိဖဘုရား စိတ္လႈပ္ရွား အံ့ဘြယ္ရာမ်ား
ကမၻာဆက္ဆက္ လက္ေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းသည္
ေကာင္းကင္ၾကယ္ႏွင့္ ထစ္ခ်ဳန္းေသာ မုိးႀကိဳးသံလည္း
တန္ခုိးေတာ္၏ သက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾက၏

CHORUS
အုိငါ့၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း
ဘယ္မွ်ႀကီးျမတ္ ဘယ္မွ် ျမတ္သည္
အုိငါ့၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း
ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ ႀကီးျမတ္မူသည္

VERSE 2
ေတာေတာင္မ်ားတြင္ လွည့္လည္ျဖတ္သြားၾကစဥ္ခါ
ငွက္မ်ား ေပ်ာ္ေမြ႕ခ်ီးမြမ္းသီဆုိသံၾကား
ေတာင္ထက္ေပၚက သာယာ႐ႈခင္းၾကည့္စဥ္ခါ
ေရစီးေခ်ာင္းနဲ႔ ေလျပည္တုိက္ခတ္လာသည္

VERSE 3
အုိခပ္သိမ္းရွင္ ဌာေတာ္ကုိ ႏွေျမာျခင္းကင္း
အေသခံရန္ ေစလႊတ္ေသာရွင္ျဖစ္သည္
လက္၀ါးကပ္တုိင္ ကၽြႏ္ုပ္ျပစ္မွ ေျဖလႊတ္ရန္
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထမ္းေဆာင္သည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.