စံုစမ္းျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဖုိးေက်ာ္ေက်ာ္

VERSE 1
ဘုရားသခင္သားေတာ္ ေယရႈသည္
ေယာ္ဒန္ေရမွ ဗတၱိဇံ ခံယူၿပီးလွ်င္
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၿမိဳင္ရာေတာနက္ထဲသုိ႔ေဆာင္ယူ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ျဖစ္လာ
ေက်ာက္မ်ားကုိ မုန္႔ေတြျဖစ္ေအာင္ သင့္အစြမ္းနဲ႔ ဖန္ဆင္းမူလုိက္ပါ
သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အစစ္ျဖစ္မူလွ်င္
ေယ႐ႈကလည္း လူသားသည္ မုန္႔အားျဖင့္ အသက္ေမြးသည္မဟုတ္ေပ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ေမြးရမည္ဟု က်မ္းစာလာသည္

VERSE 2
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈကုိ
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြား၍
အုိ ဗိမာန္ေတာ္အထြဋ္၌ ထားၿပီးကာမွ
ေစတမန္ေတာ္ေတြကို သင့္အတြက္ ထားရွိသည္
သင္၏ေျခကုိ ေက်ာက္မ်ားနဲ႔ မထိေစ ခုန္ခ်မူလုိက္ပါ
သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အစစ္ျဖစ္မူလွ်င္
ေယ႐ႈကလည္း ျပန္၍ တဖန္မိန္႔ၾကားမူ သင္၏ဘုရားသခင္
ထာ၀ရဘုရားကုိ အစံုအစမ္းမျပဳရဟု က်မ္းစာလာသည္

VERSE 3
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈကုိ
အလြန္ျမင့္လွေသာ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေခၚသြား၍
ဒီကမၻာေျမတခြင္ေပၚမွာ ရွိသမွ် ဘုန္းစည္းစိမ္ကုိ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ညႊန္ကာျပလ်က္ ၿပီးေသာအခါ
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မာရ္နတ္သည္ ေယ႐ႈကုိ
ငါ့အားရွိခုိးလွ်င္ သင္သည္ ယခုျမင္ေနရ အလံုးစံုကုိေပးမူမည္
အုိအခ်င္းစာတန္ ငါ၏ေနာက္သုိ႔ဆုတ္ေလာ့ သင္၏ဘုရားသခင္မွတပါး
အျခားခုိလႈံရာမရွိေပဟု က်မ္းစာလာသည္

ENDING
စံုစမ္းျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္
စံုစမ္းျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္
စံုစမ္းျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္
ေယ႐ႈဘုရားေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.