တံခါး၀

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ႏႈတ္ကေတာ္ စံုလင္ျခင္း ရြက္ႏုေတြ ေ၀လာတုန္း
သခင္ဟာမိန္႔မွာခဲ့တယ္ ေႏြအခ်ိန္ေရာက္ၿပီ
ေလာကမွာ ျမင္ေနသမွ် ထိတ္လန္႔စရာ ကမၻာအႏွံ႔
တကယ္ကုိ အဆံုးသတ္ေရာက္ၿပီ ထုိနိမိတ္မ်ား

CHORUS
ကမၻာေျမ အေမွာင္မုိက္ဆံုးအျဖစ္ ေရာက္လုိ႔လာေနၿပီ
၀ိညာဥ္ဆီမီးမ်ား ထြန္းညႇိကုိ ကုိယ္စီ
သမၼာသတိထားလုိ႔ အသင့္ရွိပါ
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ ခရစ္ေတာ္ လွ်ပ္တျပတ္လာမွာ

BRIDGE
လက္ေတြ႕ဘ၀ကသက္ေသပါ ႀကံဳလာေတာ့မွ ေနာက္က်ေနမယ္
ထာ၀ရခရီး ေ၀းလုိ႔ေနမယ္ ထုိအရွင္ခရစ္ေတာ္သည္
တံခါး၀ေရာက္ေနၿပီ

ENDING
ႏႈတ္ကေတာ္ စံုလင္ျခင္း ရြက္ႏုေတြ ေ၀လာတုန္း
ေလာကမွာ ျမင္ေနသမွ် ထိတ္လန္႔စရာ ကမၻာအႏွံ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.