တံခါး

>>>Download

ေတးဆုိ - စံပီး

CHORUS
အသက္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အသက္လည္း ျဖစ္သည္
လမ္း ယံုၾကည္စြာ သင္ေလွ်ာက္လွမ္း
ဘ၀ ခုိလႈံရာ အသက္လမ္းခရီးရဲ႕အရွင္
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ

VERSE 1
အျပင္ပန္းေတြက လွေနလည္း လူမျမင္ႏုိင္တဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ
မဲေမွာင္လြန္းတဲ့ အခန္းငယ္လား အရာရာဟာ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းေနခ်ိန္
ထြက္ေပါက္ရွိရာ သင္ေမ့ေလ်ာ့ေနလား

VERSE 2
စိတ္ႏွလံုးရဲ႕တံခါး သခင္ေခါက္ခ်ိန္မွာ ၀င္လာႏုိင္ဖုိ႔ တံခါးဖြင့္မလား
သင္ျငင္းဆန္ရင္းရဲ႕ ပိတ္ထားမလား လုိေနသူကုိ ေဖးလုိ႔ကူဖုိ႔
တံခါးေပါက္ေရွ႕မွာ သူရပ္လုိ႔ေန

BRIDGE
စိတ္ႏွလံုးရဲ႕တံခါး သင္ဖြင့္ကာ ဖိတ္လုိ႔ေခၚလုိက္မလား
ထုိသူကုိ ျငင္းလုိ႔ တံခါးပိတ္မလား
သင့္ေရြးခ်ယ္မႈအတုိင္း သူဟာ အစျပဳလုိ႔ေနတယ္
တံခါးေရွ႕မွာရပ္လုိ႔ ေစာင့္ေနဆဲ ေရး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.