ျမတ္ေသာေစတနာ

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ေသာလမ္းဟာ ညီညာေျဖာင့္ျဖဴးတာ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာလမ္းပါ
တစ္ညီတည္းျဖစ္လုိ႔ ေလွ်ာက္လာ ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြက္ ေကာင္းႀကီးေပးမူပါ

VERSE 2
ေနမင္းအလင္းတန္းမ်ားလုိ ေမတၱာေတာ္မ်ားစြာ
ကမၻာေျမျပင္ အႏွံ႕အပ်ံ႕ စုိးမုိးတာ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အမႈကုိ အစဥ္သာ ေစာင့္ထိန္းကာ
သင့္စိတ္ေတြ ေအးၿငိမ္းရေစမွာ

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္အသက္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာ
ေမြးဖြားကာ ရွင္သန္ေစမွာ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ကုိ ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာ
ေပးဆပ္ကာ ရွင္သန္ေစခဲ့တာ

ေရႊေရာင္လင္းတဲ့က်မ္းစာ အေရာင္မမွိန္ အၿမဲပါ
ခြန္အားသစ္မ်ား ေပးဆပ္ခဲ့တာ
လူသားမ်ားအတြက္သာ ကယ္တင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ
အားလံုးအတြက္ ျမတ္ေသာေစတနာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.