အရင္ဆံုး

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ အျပစ္ႏြံေတြၾကား
မွားလုိ႔မဆံုးတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ားနဲ႔
ေလာကရဲ႕လမ္းေတြေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေန

VERSE 2
ဘုရားတရားနဲ႔ ကင္းကြာ အေ၀းမွာ ကၽြႏု္ပ္အား
အခ်စ္စစ္နဲ႔ဖိတ္ေခၚ လူသားတစ္ဦးေပါ့
အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ ေမတၱာရွင္ ေယ႐ႈသခင္

CHORUS
အရင္ဆံုး ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ
အသက္ေပးခ်စ္တဲ့အရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတြအတြက္ေလ
ေရတြက္လုိ႔လည္း မဆံုးႏုိင္
ျပန္ဆပ္လုိ႔လည္း မခမ္းခဲ့ အရွင္ရဲ႕ေမတၱာ
ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ပဲေလ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.