ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္နီးေစပါ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ေနာ္ေဖာ၀ါး
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
ေခၚသံကုိ ကၽြႏ္ုပ္ၾကားလွ်င္ ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္ကုိ၀င္
ယံုၾကည္စြာႏွင္႕ လွမ္းရမယ္႕ လမ္းကုိ ေတြ႔ျမင္
တာ၀န္ကုိယ္စီရွိေန ကုိယ္ေတာ္ရွင္တန္ခုိးႏွင္႕
ခုိင္မာစြာျဖင္႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလာ

VERSE 2
ထံေတာ္မွာစကားသံ ညင္သာစြာျပန္ၾကား
အေမွာင္ေတြကြယ္ကာ ေအးျမအလင္းတန္းထြန္းလာ
ခုိင္မာစြာ ေမွ်ာ္လင္႕ရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါးမွာ
တည္ၿငိမ္စြာပင္ ေရွ႔ဆက္လမ္းမ်ား ရွင္းလာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ ကိုယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါးမွာ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႕နီးေစပါ ကိုယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါးမွာ

ENDING
အႏၲရာယ္ေတြ ႀကိဳတင္ျမင္ထား
စာတန္ရန္ကုိ ႀကိဳျပင္ဆင္ကာ
ထံေတာ္မွာ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္႕ တုိး၀င္ပါ
အခ်ိန္ရွိတုိင္းမွာ ထာ၀ရစဥ္ဆက္ကပ္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.