အုိသန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္

>>>Download

VERSE
အုိ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ ကၽြႏ္ုပ္အလုိအပ္ဆံုးသခင္
ဆင္းၾကြပါ ဆင္းၾကြပါ
သခင္ရဲ႕အသက္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ ျပည့္လွ်ံေစ
ဆင္းၾကြပါ ဆင္းၾကြပါ

CHORUS
မ်က္ေမွာက္အရပ္၌ အတမ္းတဆံုး
၀ိညာဥ္ဆင္းရဲထဲမွ အတမ္းတဆံုး
အတြင္းႏွလံုးသားမွ အတမ္းတဆံုး
အတမ္းတဆံုး သခင္ ဆင္းၾကြမူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.