အေလးျပဳပါတယ္အေဖ

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ခ်စ္ေကာင္း

VERSE 1
သြားမယ္ဆုိ ေရႊလင္းယုန္အားနဲ႔ ေကာင္းကင္ရည္ရြယ္ခ်က္
တုိက္မယ္ဆုိ ျခေသၤ့စိတ္ထားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အေဖမာနခဲ
ကၽြန္ေတာ့္ေျခလွမ္းေတြ တည့္မတ္သြားေအာင္
ကၽြန္ေတာ့္အနာဂတ္ေတြ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့
အေဖ အုိ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အေဖ အုိ ကၽြန္ေတာ္ အေလးျပဳပါတယ္

VERSE 2
ေလာကီဘံုမွ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္စဥ္
ေကာင္းကင္ဘံုကုိ ေရာက္ေအာင္သြားမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ယံုၾကည္ခ်က္
အေဖ့ရဲ႕ေသြးေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ထဲမွ စီး၀င္ေမ်ာေန သူရဲေကာင္းစိတ္ေတြ
အုိ အေမြေပးလက္ဆင့္ေ၀ အုိ ကၽြန္ေတာ္ အေလးျပဳပါတယ္

PRE-CHO
မလိမၼာတာေတြ မသိမုိက္မႈေတြ အက်င့္ပ်က္မႈေတြကုိ
လိမၼာလာေအာင္ ဆံုးမ ပဲ့ျပင္ခဲ့
ျမင့္ျမတ္တဲ့ က်င့္၀တ္ သိကၡာမ်ားကို
လူမွန္ရင္ လူလုိ ခံယူဖုိ႔ သြန္သင္ရင္း

CHORUS
ကုိယ့္အိမ္ ကုိယ့္ေျမၿခံ၀င္း ျပဳျပင္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း
ရပ္တည္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အေဖ
သားေတြ သမီးေတြခ်ီရင္း ေပးေ၀ ေကာင္းကင္ခ်စ္ျခင္း
ေကာင္းကင္ခရီးကုိညႊန္ဆဲ အေဖ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.