ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေစေသာ္ (?)

>>>Download

ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE
ေျမႀကီးႏွင့္ေကာင္းကင္ စုိးစံေသာဘုရင္
က႐ုဏာေတာ္အၿမဲတည္ေသာအရွင္
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ေသာအရွင္
ကုိယ္ေတာ္အား ကုိးကြယ္ပါမည္

CHORUS
ေရွ႕ေတာ္ လက္ေျမႇာက္ပင့္လ်က္ ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္မည္
ကုိယ္ေတာ္သာဘုရင္ ဘုန္းတန္ခုိးျမတ္ႏွင့္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ
ေကာင္းကင္သားႏွင့္အတူ ခ်ီးမြမ္းပါမည္

BRIDGE
(ဟာေလလုယာ ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေစေသာ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.