နတ္ဆုိး

>>>Download

ေတးဆုိ -

VERSE 1
ဘ၀တစ္လံုးအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ အရႈံးအျမတ္ အနိမ့္အျမင့္ အစီအစဥ္ၾကားထဲ
ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳမွာ အမွန္ပါပဲ
အ႐ႈံးအျမတ္ အမုန္းၾကား ေ၀ဒနာမ်ားနဲ႔ နာက်င္လာေအာင္ ဖန္လာတဲ့အခါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အားေပ်ာ့ေစတတ္တယ္

PRE-CHO
စိတ္ဓါတ္က်ခုိက္ ဖမ္းစားဖုိ႔
သင့္အားနည္းခ်က္ကုိ အလဲထုိးဖုိ႔
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းဖုိ႔ ေစခုိင္းတယ္
အလွပမ်ားနဲ႔ ယိမ္းကရင္း  အေသြးအသားမ်ားထဲ လႈပ္ခတ္ရင္း
တျဖည္းျဖည္း မင္းအနား အသုိင္းအ၀ုိင္းလုိ ဖ်က္ဆီးမယ္

CHORUS
နတ္ဆုိး လွည့္ကြက္ မာယာ ပရိယာယ္
ထင္တဲ့ဘက္က မလာဘူး
နတ္ဆုိး လွည့္ကြက္ သိမ္ေမြ႕ ႏုနယ္
အခ်ိန္တုိင္း သတိျပဳပါကြယ္

VERSE 2
စည္းလံုးျခင္းမ်ား ၿဖိဳကာဖ်က္မယ္ ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕အသြင္ကုိေျပာင္းဖုိ႔
သင့္ရဲ႕ အလစ္၌ ေခ်ာင္းေနမွာ အမွန္ပါပဲ
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းထဲ ေပ်ာ္ရႊင္သြားဖုိ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ၿပိဳယုိင္လဲဖုိ႔
သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္ဆံုးဖုိ႔ ဖ်က္ဆီးမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.