ေက်းဇူးေတာ္အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

>>>Download

ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္ ယေန႔ တုိး၀င္
ဖြင့္ဟျမြက္ဆုိခ်င္ေသာအေၾကာင္းတစ္ခုသာရွိ
ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
ေပးအပ္ခဲ့အရာမ်ားနဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မျမင္ႏုိင္တဲ့ေကာင္းႀကီးေတြအတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

PRE-CHO
ခ်ီးမြမ္းႏွလံုးသားနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းေတးတစ္ပုဒ္ျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္နာမအား လက္ေျမႇာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
ေက်းဇူးေတာ္ ႏွလံုးသားထဲမွ ခ်ီးမြမ္းမည္
ေက်းဇူးေတာ္ ႏွလံုးသားထဲမွ ခ်ီးမြမ္းမည္
ေက်းဇူးေတာ္

VERSE 2
ျပဳခဲ့ေသာအမႈမ်ားေၾကာင့္
အေမွာင္ေတြဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး အလင္းမ်ားနဲ႔ဖံုး
ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ဒီအျပစ္အားလံုး
ယူေဆာင္ကာ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့
ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.