ေကာင္းကင္ဘံုကအင္အား

>>>Download

ေတးဆုိ - အငဲ

VERSE 1
၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားရဲ႕ ညည္းတြားမႈတုိ႔
ေျပာင္းလဲတဲ့ ေဟာဒီ ေလာကထဲ ေနထုိင္သူတုိင္း
ဟူး ႀကံဳရမွာပဲ
ဆင္းရဲလုိ႔ မြဲေတ ငတ္မြတ္မႈတုိ႔
ဒုကၡနဲ႔ ခ်မ္းသာ အေျပာင္းအလဲတုိ႔ ႀကံဳလာမွာပဲ
ဟူး ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ

PRE-CHO
ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္
ဘယ္လုိအင္အားမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာ္လြန္မွာလဲ
ယူပါ လူအားလံုးအတြက္ အေျဖမွန္ေတြေပးထားခဲ့
ဘယ္မွာလဲ ဘယ္မွာလဲ

CHORUS
ေကာင္းကင္ဘံုက ေကာင္းကင္ဘံုက အင္အား
ေကာင္းကင္ဘံုက ေကာင္းကင္ဘံုက အင္အား
အင္အားယူပါ ယူစမ္း

VERSE 2
မြန္းၾကပ္တဲ့ဘ၀မွာ လမ္းေပ်ာက္တတ္လုိ႔
ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားမွာ လဲက်လုိ႔ ေနေနသူတုိင္း
ဟူး ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္မလဲ
ခါးသီးမႈမ်ားစြာ အိပ္မက္မက္လုိ႔
ေမာပန္းမႈၾကားမွာ စိတ္ဓါတ္က်လုိ႔ ငုိေနသူတုိင္း
ဟူး အင္အားလုိတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.