မဂၤလာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဂ်ဴးဂ်ဴးLun

VERSE 1
မဂၤလာရွိေသာ နံနက္ခင္းမွာ မဂၤလာသီခ်င္း ႏႈတ္ဖ်ားက ေျပာဆုိမယ္
မဂၤလာအမ်ဳိးေပါင္းနဲ႔အစဥ္ ဆင္ျမန္းကာ  မဂၤလာသီခ်င္းေလးကုိ စတင္မယ္

CHORUS
ဆဲျခင္း ဆုိျခင္း ေအာ္ဟစ္ေငါက္ငမ္းျခင္း ခါးသီး နာက်ည္းေစေသာစကားမ်ား
ေဒါသ အမ်က္ေစတဲ့စကားေျပာတာ အလ်င္းေရွာင္မယ္
ႏွစ္သိမ့္ ၾကည္ႏူးေစေသာစကားမ်ား ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳေနေသာစကားမ်ား
မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ေစေသာစကားမ်ားသာ ေျပာဆုိမယ္

VERSE 2
မဂၤလာရွိေသာ ဤယေန႔မွာ မဂၤလာခ်စ္သားနဲ႔အညီ အသက္ရွင္မယ္
မဂၤလာေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ေရတြက္ကာ မဂၤလာခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေတြ ေတးဆုိမယ္

VERSE 3
မဂၤလာရွိေသာ ဒီဘ၀မွာ မဂၤလာခ်စ္ျခင္းနဲ႔အတူ အသက္ရွင္မယ္
မဂၤလာေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ခံစားရန္ မဂၤလာေကာင္းမႈကုသုလ္က်င့္ႀကံမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.