ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

CHORUS
ကမၻာေျမျပင္ မီးကၽြမ္းေလာင္၍ ေတာင္ေတြလႈပ္ရွားယမ္းခါလ်က္
ပင္လယ္ျပင္သည္ တုိးေ၀ွ႔ျပည့္ပါေစ ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏
ရွင္ဘုရင္ထာ၀ရဘုရားထံမွာ ထာ၀ရစဥ္ စီးဆင္းေနေသာ
စံုလင္စြာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား လႊမ္းမုိးရင္း
ေရွ႕ေတာ္မွာ ရႊင္လန္းကခုန္
ဤအရပ္၌ ထာ၀ရဘုရားဘုန္းေတာ္သည္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည္

VERSE 1
ထာ၀ရဘုရား၏ လူမ်ားတုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ အစဥ္ သီခ်င္းဆုိ
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ထာ၀ရႀကီးျမတ္သူ အၿမဲတမ္း ေကာင္းျမတ္သူ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ အရာခပ္သိမ္းအားထိန္းခ်ဳပ္သူ
ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း ျမြက္ဆုိကာ ခ်ီးမြမ္း

VERSE 2
ေတာင္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေျမျပင္မ်ားေပၚ ကုိယ္ေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ လူအား အသက္စြန္႔ကာ အေသြးနဲ႔ေရြးခဲ့သူ
ထုိအရွင္သခင္သည္ အျမင့္ဆံုးဘုရင္ အနႏၱတန္ခုိးနဲ႔ ျပည့္၀သူ
ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ကာ ခ်ီးမြမ္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.