ထာ၀ရဖက္ရွင္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
လည္တုိင္မွာ ျမတ္ႏုိးဆြဲထားလုိ႔  နားမွာ အလွဆင္ ခ်ိတ္ဆြဲလုိ႔ ပန္ဆင္
ဒါဟာ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းအသစ္တစ္ခုတဲ့လား
ခႏၶာကုိယ္မွ ေရးဆြဲ ကမၺည္းတင္ ေဆးမွင္ၾကားမွာ အမွတ္တရပါ၀င္
ကမၻာေက်ာ္ဖက္ရွင္ၾကားက မ႐ုိးတဲ့အသြင္
                 
VERSE 2
သူသူငါငါ အမွတ္တရေပးဖုိ႔ လက္ေဆာင္ထဲမွာ သူလည္းပဲပါ၀င္
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဘာမွန္းမသိ အဓိပၸါယ္မ်ား
အပယ္ခံေျမမွာ အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ စုိက္ထူကားတုိင္သခၤ်ဳိင္းဖက္ရွင္
ကမၻာတည္ေနသေရြ႕ ဒီဇိုင္းဟာ အၿမဲသစ္လြင္

CHORUS
ျမင့္ျမတ္ျခင္းလား ယုတ္ညံ့ျခင္းလား အဓိပၸါယ္ေဖာ္ရင္ အရင္းအျမစ္အစကုိ
အတိအက်သိေအာင္ စူးစမ္းၾကည့္ပါလား
၀မ္းနည္းျခင္းလား ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလား အဓိပၸါယ္အေျဖမွန္ရွိတဲ့အေၾကာင္းစံု
စူးစမ္းၾကည့္ကြယ္ အတိအက်သိႏုိင္ဖုိ႔
အေျဖရွာၾကည့္ကြယ္ ျမင္လာလိမ့္မယ္ တုိင္ေတာ္အဓိပၸါယ္

VERSE 3
ခႏၶာကုိယ္ကုိ ႐ုိက္ႏွက္ထားလုိ႔ ေသြးစက္မ်ား ယုိစီးက်တသြင္သြင္
ေသေအာင္ ေသေစ အညႇဳိးနဲ႔ စြဲခ်က္မ်ား
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈရဲ႕ေမတၱာ ကားတုိင္ထက္ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိ႔ ဆင္ျခင္
ဒါဟာ ကယ္တင္ျခင္းရဲ႕ မ႐ုိးတဲ့အသြင္

CHORUS
ျမင့္ျမတ္ျခင္းလား ယုတ္ညံ့ျခင္းလား ကားတုိင္ဆုိတာ ဒုစ႐ုိက္သားကုိ
ဆြဲလုိ႔ ခ်ိတ္တင္ စေတးဖုိ႔ စုိက္ထူလုိ႔
၀မ္းနည္းျခင္းလား ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလား အမဂၤလာရဲ႕အမွတ္တံဆပ္တစ္ခုကုိ
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အတိတ္က ရွိေနလုိ႔
အေျဖရွာၾကည့္ကြယ္ ျမင္လာလိမ့္မယ္ တုိင္ေတာ္အဓိပၸါယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.