ဘယ္သြားမွာလဲ (၂)

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - အယ္လ္ေဇာ္လ

VERSE 1
လူေတြမွန္ရင္ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ ဧကန္မုခ် ေသရမယ္
ဒီေသျခင္းတရားသေဘာကုိ ေရွာင္လြဲထားလုိ႔ မရႏုိင္ပါ
တမလြန္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ ႀကံဳဆံုရမယ္ ဒီလမ္းႏွစ္သြယ္
မီးငရဲနဲ႔ ထာ၀ရေကာင္းကင္ သင္အဘယ္လမ္းသုိ႔ လုိက္မလဲကြယ္

VERSE 2
တမလြန္မွာ ငရဲက်ရင္ေတာ့ ကူညီေဖးမသူမရွိတယ္
ပူေလာင္ျခင္းျပင္းျပတဲ့ ထာ၀ရမၿငိမ္းတဲ့ မီးအုိင္ထဲ
အေဖအေမနဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ ေရႊေငြ စည္းစိမ္မကယ္ဘူးကြယ္
ညည္းတြားရင္း ေအာ္ဟစ္ရင္းနဲ႔ ဘယ္လုိပင္႐ုန္း႐ုန္း မလြတ္ဘူးကြယ္

CHORUS
အခ်ိန္ေတြရွိတုန္း ဘုရားျမတ္သင့္ကုိ မ႐ုပ္သိမ္းေသးခင္
ေယ႐ႈခရစ္တစ္ပါးသာ မီးငရဲမွ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ယံုၾကည္စြာနဲ႔ သင့္ဘ၀အသက္တာ ပံုအပ္လုိက္ပါ
အျပစ္မ်ား ၀န္ခ်ကာ သခင္ဘုရားနဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းသြား

VERSE 3
ကယ္တင္ရွင္ကုိ သင့္အသက္တာမွာ ယံုၾကည္အားကုိးလာတဲ့အခါ
တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်စရာ အျပစ္ငရဲထဲမွ လြတ္ေစတာ
စာတန္သားမဟုတ္ေတာ့ပါ အဖဘုရားရဲ႕ခ်စ္သားပါ
ဘုန္းစည္းစိမ္ခံစားရမွာ အေမြေတြအားလံုး အပုိင္ရမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.