ေပ်ာက္ေသာသုိးအတြက္လမ္းခင္းသူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဘုိဘုိ

VERSE 1
အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကုိ နားမလည္ခဲ့တဲ့သူ
ေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ ဘ၀မွာ နစ္လုခဲ့သူရယ္
တက္မက္ျခင္း သားေကာင္ အျပစ္ရဲ႕အခ ေသျခင္း
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါ စိတ္၀ိညာဥ္ ဟစ္ေအာ္ရင္း

VERSE 2
အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကုိ ခရစ္ေတာ္ခင္းခဲ့တယ္
ေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ဘ၀ကုိ ထားခဲ့လုိက္ႏုိင္ဖုိ႔
တပ္မက္မႈမွလြတ္ေအာင္ အျပစ္အတြက္ေပးဆပ္ကာ
စီးဆင္းေသာအေသြးေတာ္ သင့္၀ိညာဥ္လြတ္ေျမာက္လမ္း

CHORUS
ငါတုိ႔ရဲ႕အျပစ္မ်ားအတြက္ ႏႈတ္မဖြင့္ဘဲေနခဲ့
မုသား ရက္စက္စြဲခ်က္ ဘာမွ မတုန္႔ျပန္ခဲ့
ေဂါလေဂါသမွာ လက္၀ါးကပ္တုိင္ထက္
ေျမြဆုိးရဲ႕ဦးေခါင္းကုိ ႀကိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီ ေဟ့

VERSE 3
ထေျမာက္ေသာေန႔မွာ သံသယမ်ားရွင္းေစဖုိ႔
တပည့္ေတာ္မ်ားကုိးကြယ္ ယံုမွားျခင္းကင္းတဲ့အထိ
တန္ခုိးေတာ္မ်ားေပးကာ တက္ၾကြသြားၿပီပဲ
ေပ်ာက္ဆံုးဆဲသုိးေတြ အသက္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ဖုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.