ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ရတနာဦး

VERSE 1
တြယ္ရာမိဘမဲ့တဲ့ကေလးေတြ ကယ္သူေ၀းလုိ႔ ဒုကၡမ်က္ရည္
အၾကင္နာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ တမ္းတ ဟစ္ေအာ္ေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
အေဖ အေမ ေခၚစရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန

VERSE 2
တြယ္ရာမဲ့တဲ့ ေသာကဘ၀ေတြ အေဖာ္မစံုတဲ့ မုဆုိးမေတြ
ကယ္တင္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ တမ္းတ ဟစ္ေအာ္ေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
မွီခုိစရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန

CHORUS 1
အငယ္ဆံုးေသာသူ သခင္ဘုရားခ်စ္သူ
ထုိသူကုိ ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ျပဳမူသူတုိင္းအတြက္
သမၼာတရားသိသူ သခင္ဘုရား၏လူ
လည္တုိင္မွ ဆြဲလုိ႔ထားတဲ့ ႀကိတ္ဆံု
ဘယ္သူ႕အတြက္ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ

VERSE 3
တြယ္ရာမဲ့တဲ့ ဒုကၡဘ၀ေတြ ေ၀ဒနာဆုိးမ်ား ႏွိပ္စက္ႏြမ္းေၾကြ
ကယ္ပါယူပါ ဆာငတ္မႈအတြက္ ေတာင္းဆုိေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
ခိုလႈံစရာ ဒီေလာကမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေန

CHORUS 2
အငယ္ဆံုးေသာသူ သခင္ဘုရားခ်စ္သူ
ထုိသူကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ လက္ခံသူတုိင္းအတြက္
သမၼာတရားသိသူ သခင္ဘုရား၏လူ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးမယ့္ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ
ဘယ္သူ႕အတြက္ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.