မ်က္ရည္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာခူဆဲ


ကုိယ္ေတာ့္မ်က္ရည္မ်ား ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲ
ဘယ္သူေတြအတြက္လည္း နာက်င္စြာ ခံစား
မ်ဳိသိပ္ထားမရခဲ့ ဒါေတြျပန္ေတြးရဲ႕လား
ကုိယ္ေတာ့္မ်က္ရည္မ်ား

ကရာနီလမ္းထက္ ကားတုိင္ေတာ္ကုိထမ္း
နာက်င္စြာ ဆူးရစ္ ႏွလံုးသားက လွံခ်က္
ဘယ္သူေတြအတြက္ ျဖစ္မလဲ
ကုိယ္ေတာ့္မ်က္ရည္မ်ား

ဟူး ဟူး ဟူး

ကုိယ္ေတာ့္မ်က္ရည္မ်ား ေခၚေနသံကုိမၾကား
အေမွာင္ကမၻာမွာ ေပ်ာ္ပါး ကုိယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွား
အုိ ဆုိး၀ါးလုိက္ၾကတာ ဒီလုိအျပစ္သားေတြအတြက္
ကုိယ္ေတာ့္မ်က္ရည္မ်ား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.