ေလာကႏွင့္မဆုိင္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - YC Sisters
Band: MYC
Studio: PTL

CHORUS
စံုလင္ေသာ ျပည့္စံုေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းခြင့္ ထက္ရပ္ဆီမွာ
အစဥ္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမ်ား ရွိေနတယ္ ေရႊျပည္ေတာ္ဆီ၀ယ္
စံုလင္ေသာ ျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၌ ထေျမာက္သူတုိ႔
ထုိအရပ္၌ ေန႔ညမရွိ ထုိေရႊျပည္ေတာ္ဆီ၀ယ္
စံုလင္ေသာ စံုလင္ေသာ

VERSE 1
အသင္ရဲ႕၀ိညာဥ္ အထက္ရပ္ေကာင္းကင္ဘံုနန္းမွာ
အဆင္သင့္ရွိၿပီ ပူေဆြးျခင္းမ်ားရဲ႕ မ်က္ရည္ကင္းၿပီ
က်ဳိးပဲ့ေၾကမြသူ စီရင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစၿပီ
ေရြးႏႈတ္ေက်းဇူးေတာ္ ေအာက္ေမ့ေနရင္

VERSE 2
လူသားတုိင္းကုိ အျပစ္လက္မွ လြတ္ေစဖုိ႔အတြက္
ေျဖလႊတ္ခဲ့ၿပီ အေသြးျမတ္နဲ႔ ေပး၀ယ္ယူခဲ့
ထူးျမတ္သည့္ေမတၱာ အဘယ္လူသားမွ ေပးဆပ္မကုန္
လႊတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ ေအာက္ေမ့ေနရင္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.