သမၼာက်မ္းစာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
က်မ္းစာသည္ ကယ္တင္ျခင္း ယံုၾကည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ကမၻာေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္လမ္းျပေျခလွမ္း
က်မ္းစာသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း
ရင္ခြင္မွာ အစဥ္ေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း မစမူမည္

VERSE 2
အျပစ္၀န္ထုပ္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ေယ႐ႈေျခေတာ္ရင္း
႐ုိေသစြာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ခြင့္လႊတ္မည္အမွန္
က်မ္းစာသည္ အမွန္နဲ႔အမွား လူေတြကုိ ျမင္ေစရန္
ကမၻာေပၚမွာ လူသားတုိင္းကုိ သြန္သင္ကာ ရွင္းလင္းျမင္ေစ

CHORUS
ေလာကီေမွာင္မုိက္မုန္တုိင္း ႐ုိက္ခတ္ရန္ လာေသာ္လည္း
သစၥာရွင္သခင္ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးစား
စုိးရိမ္၍ ပူပန္ျခင္း ေႏွာက္ယွက္၍ ေနေသာ္လည္း
ေ၀ဒနာေတြေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္
သူသာလွ်င္ ကုသႏုိင္မည္


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.