ေလာကအလင္း

>>>Download

ဆုိ - CE Youth

VERSE 1
ဒီကမၱာဟာ အမည္းဆုိးမ်ားနဲ႔ရွိေန
(ရင္ဆုိင္စရာအားမ်ားက လြင့္ေမ်ာေပါ့
႐ူးမုိက္တဲ့ ဒုိ႔ကမၻာေပၚ အေပ်ာ္က်ဴးမုိက္ခဲ့တဲ့ ရက္ေတြ)
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သခင္ဘုရား အျပစ္မ်ားေပးေတာ့မယ္

VERSE 2
ယံုၾကည္စရာ ဟူး လမ္းစေတြ႕ခဲ့ၿပီ
(ဟုိတစ္ခ်ိန္ေတြ ဒုိ႔ စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ
႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ရက္ေတြလည္း ခ်ိန္ဆေတြးရင္းနဲ႔ ေ၀း)
ကယ္ပါယူပါ အဆုိးဆံုးက်မွ သိၿပီ

CHORUS
(-- ေနာင္တမ်ားကုိသိ အျပစ္မ်ားလႊတ္မူပါ
ေနာက္ဆံုးေန႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ့္ထံသုိ႔ ၀န္ခံၿပီး
ေျခလွမ္းအမွားကုိေဖ်ာက္ သခင့္ေနာက္သုိ႔ တုိးလုိက္ၿပီး
ေလာကခႏၶာ ဒီအလင္းလင္းကုိ လင္းၾကစုိ႔ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.