တြယ္ရာမဲ့

>>>Download

ဆုိ - ႏြဲ႕ယဥ္၀င္း၊ သံသာ၀င္း

VERSE 1
တြယ္ရာမဲ့တဲ့ဘ၀မွာ ေၾကြရြက္ကေလးလုိ
အသက္တာလမ္းခရီးမွာ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစဥ္
ထုိအခ်ိန္ ေယ႐ႈရွင္ကုိ လက္ခံယံုၾကည္လာေသာအခါ
အသက္တာလမ္းခရီး သာယာခဲ့ၿပီ

VERSE 2
စာတန္ရဲ႕အရိပ္ေအာက္ကုိ ျပန္မေရာက္ဖုိ႔ရန္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕လက္ေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာေစာင့္မပါ
အစဥ္ပင္ ေကာင္းေသာလမ္းကုိ ထာ၀စဥ္ ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ျပသည္
အသက္တာလမ္းခရီး သာယာခဲ့ၿပီ

CHORUS
ဟုိအရင္ဘ၀မွာ ျပဳမိခဲ့အျပစ္ေတြ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားျမတ္သည္ အစဥ္အျပစ္လြတ္ေအာင္
ကမၺလာလုိနီေသာ္လည္း မုိးပြင့္ပမာ
ျဖဴစင္ေအာင္ ေယ႐ႈေဆးေတာ္မူၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.