ႏွစ္သစ္သီခ်င္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - N. ဆုိင္းလီ၊ ဇမ္ႏူး

RAP
ရြက္သစ္ေတြပြင့္ ရြက္ေဟာင္းေတြလည္း ေၾကြလြင့္လုိ႔
ႏွစ္ေဟာင္းရဲ႕အေတြးဆုိးေတြ ေမ့ပစ္ကာ ေဘးဖယ္ထားလုိက္ၾကစုိ႔
ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္နဲ႔ ရြက္လြင့္ကာ ခရီးဆက္ဖုိ႔
အင္အားေတြ ေတာင္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ သခင္ဘုရားထံ ဆက္ကပ္လုိက္

VERSE
ရြက္သစ္တုိ႔ေ၀လုိ႔ ရြက္ေဟာင္းမ်ားလည္း လြင့္ေၾကြခဲ့
ေဟာင္းႏြမ္းလုိ႔ေနတဲ့ ေန႔စြဲမ်ားလည္း ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့
ေက်းဇူးတရားေတြအတြက္ ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ေနရင္း
ဘ၀သစ္စတင္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းမ်ား လြန္းတင္စုိ႔

PRE-CHO
ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ အင္အားမ်ားလည္း ေတာင္းခံလုိက္
ဘုရားျမတ္ထံပါး ခုိလႈံရင္းနဲ႔ တုိး၀င္စုိ႔

CHORUS
ဒုိ႔ အတူေလွ်ာက္လွမ္းစုိ႔
(ႀကိဳဆုိေနတဲ႔ ေန႔သစ္မ်ားထဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ)
ဒုိ႔အတြက္ ဘ၀အသစ္မ်ား
(ေပ်ာ္ရႊင္စြာရယ္ လွမ္းေလွ်ာက္သြားဖုိ႔)
(-- စံုလင္ေစခဲ့ၿပီ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.