ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ပါ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - အယ္လ္ေဇာ္လ

VERSE 1
ယံုၾကည္တယ္ဆုိ႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေစရာလမ္းသြားကာ
အႏၱရာယ္ေတြဆံုရင္လည္း ရင္ဆုိင္ကာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားပါ
အဆင္မေျပစရာ ႀကံဳလာလည္းမမႈပါ ကုိယ္ရွင္သင့္အနားရွိတာ
မေျပလည္တာ ေျပလည္ဖုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ တာ၀န္ထားပါ

VERSE 2
အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံလုိ႔မၿပီးပါ အေစခံရန္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားမိန္႔မွာ
ယံုေနသူ သင့္အနား အစဥ္သာပင္ ႀကံဳေနခုိက္မွာ
မျမင္ဟန္ေဆာင္ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးသြားမလား အေစခံကာ ကူညီမလား စဥ္းစား
ႀကံဳလာရင္ ေရွာင္ဖယ္ေတာ့ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ တကယ္ေၾကကြဲစရာ

CHORUS
ကိုယ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာသူအမ်ားအား ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ဖုိ႔ မိန္႔မွာ
အားနည္းတဲ့ ဒုိ႔ညီအစ္ကုိေတြ မလွမ္းမကမ္း၌ ရွိေနတယ္ေလ
ေဖးမရင္း ဒုိ႔လက္ကမ္းလုိ႔ အၿမဲရွိပါေစ
သခင္ဘုရားရဲ႕သတင္းစကားျဖန္႔ေ၀
သခင္ဘုရားရဲ႕ အလင္းမ်ားလင္းေစ
အေျပာနဲ႔အလုပ္ကုိက္ညီပါေစ အလင္းမီးမ်ား မေမွးမွိန္ေအာင္ေလ
ႏႈတ္ကပတ္တရားစြဲကုိင္ထားရင္း လွမ္းမယ္ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.