ႏုိင္ငံေတာ္မွာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ကြဲတန္

VERSE 1
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လူမ်ားတကာတုိ႔ဆုယူ
ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာမ်က္ရည္က်ေနခ်ိန္
သရဖူနဲ႔ ဆုမ်ားရယ္ တေပြ႕တပုိက္ႀကီးနဲ႔
အၿပံဳးေတြမ်ားစြာ

CHORUS 1
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ညီညာစြာ ဂုဏ္ေတာ္က်ဴးဧေန
ယံုၾကည္သူညီအစ္ကုိေတြ ဘုရားသခင္ရဲ႕အရိပ္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္မယ္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ရဲ႕ တစ္ဘက္ကမ္းမွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အၿပံဳးမ်ားစြာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ဦးခုိက္ေနလား

VERSE 2
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ လူမ်ားတကာေတြ႕ရသလုိ
သင္ဟာမရရင္ မ်က္ရည္က်မွာလား
ပုိင္ဆုိင္သူေတြ ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခုပ္တီးေန
အၿပံဳးေတြမ်ားစြာ

CHORUS
အခ်ိန္ေတြရယ္ မလြန္ခင္ေလး ေသခ်ာစဥ္းစားကာ
ခ်ီေဆာင္သူ မလာခင္ သခင့္ရဲ႕ပညတ္ေတြ
ေစာင့္ေရွာက္ကာ ေနထုိင္မယ္ လူတုိ႔တုိင္းပဲ ဘ၀လမ္းမွာ
သရဖူနဲ႔ ဆုမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ခ်င္တယ္ အဖရဲ႕ေရႊနန္းမွာ

ENDING
၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်က္ရည္ေတြ ထုိေရႊျပည္နန္းမွာ
က်ေနမယ္ ထုိသရဖူေတြ ယူတဲ့အခ်ိန္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.