ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ (?)

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခုိး ဒီကမၻာေျမေပၚ လႊမ္းမုိး
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္
ေရေျမေတာင္တန္မ်ား ႏုိင္ငံလူမ်ဳိးမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္ / ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔ လူအမ်ားတုိ႔
ရွင္ဘုရင္ ဘုရား အုပ္စုိးသည္
ႏွလံုးသား စိတ္ႏွင့္ ဆႏၵအားလံုး အကုန္ေပးအပ္
သခင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ အတုိင္းအထက္
ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ ဘုရားျမတ္ရွင္အား
အုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ
(ခ်ီးမြမ္းေလာ့…)

BRIDGE
ဒီကမၻာေျမေပၚ အဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေစေသာ္
ႏွလံုးသားမွ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ေစေသာ္
ႏွစ္သက္ဘြယ္ယဇ္ျဖင့္ ပူေဇာ္

(RAP)
စိတ္ႏွလံုးသားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔
အျမင့္ဆံုးေသာအရပ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္စုိ႔
ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ၾကစုိ႔
မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ဒုိ႔ ကခုန္လ်က္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.