အမႈၿပီးၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္အျပစ္ေတြအား ဒူးေထာက္ကာ ၀န္ခ်ရင္းနဲ႔
ေျခေတာ္ရင္းမွာ ဒူးေထာက္ ခစား
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္ကုိ လႊတ္မူပါ

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္မုိက္ျပစ္ေတြအား သတိရတာ ၀န္ခ်ရင္းနဲ႔
အေမွာင္နယ္ထဲမွ အလင္းရဲ႕နယ္ထဲသုိ႔
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အသက္တာ ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးမူပါ

CHORUS
တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ေယ႐ႈရဲ႕
ရွင္းသန္႔တဲ့ အေသြးေတာ္ျမတ္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ေတြ လႊတ္
ေသြးစြန္းေသာ ကားတုိင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
ေဂါလေဂါသမွာ ေယ႐ႈခရစ္ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခဲ့တာ
အမႈၿပီးၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.