ကရာနီဆည္းဆာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ၀င္းလြင္

VERSE 1
အထင္မွား လြန္ေလခဲ့ ဆည္းဆာဟာ လွပေ၀ဆာ
လြန္ေလကာ သာယာတဲ့ ဆည္းဆာ အက်ည္းတန္ခဲ့
ကရာနီကုန္းတုိင္ေတာ္ထက္ ေယ႐ႈျမတ္သခင္ကုိ
တြန္းငင္ဆြဲ ထုိးႏွက္ကာ အသက္၀ိညာဥ္ေျခြခဲ့

VERSE 2
လူသားေတြအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းက ႀကီးျမတ္ေပတယ္
အျပစ္၀န္ထုပ္ေတြ ထမ္းကာ ဂတိေတာ္ ၀န္ခံခဲ့ရွာ
ေသလြန္ၿပီး ရွင္သန္ခဲ့တဲ့ ဥပုသ္ေတာ္ေန႔ျမတ္မွာ
ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ ဒုိ႔တေတြ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမလား

CHORUS
ကရာနီရဲ႕ညေနဆည္းဆာ လွပလြန္းပါတယ္
လူသားေတြရဲ႕ အျပစ္ေၾကြးကုိ အေသြးနဲ႔ကယ္တင္ၿပီ
အဖဘုရားသခင္ရဲ႕အိမ္ေတာ္ကုိ ၀င္ခြင့္ရဖုိ႔ရန္
ယံုၾကည္ခ်က္ ခုိင္မာဖုိ႔ စိတ္၀ိညာဥ္သိကာေပး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.