အလုိေတာ္အတုိင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ကုိယ္က်န္းမာေနႏုိင္ရန္ စိတ္ခ်မ္းသာေနႏုိင္ရန္
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀နဲ႔အသက္တာ ဒီဆုမ်ဳိးမေတာင္း၀ံ့ပါ
မ်က္ရည္က်ခ်ိန္မွာ ၀မ္းနည္းရစဥ္ခါ
ခံႏုိင္ရန္ ခြန္အားသာေပးပါ

VERSE 2
ဆႏၵေတြတည္ေနရာ မက္ေမာစရာရင္ခြင္မွာ
ရွင္းသန္႔တဲ့ ႏွလံုးနဲ႔၀ိညာဥ္ ဒဏ္ရာမ်ားရွိတဲ့အခါ
အျပစ္ႏြံနစ္စဥ္မွာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းအလယ္မွာ
ကယ္တင္ရန္ လက္ကမ္းကူေပးပါ

CHORUS
အလုိေတာ္အတုိင္း ဘ၀ကုိ သင္ေပးပါ
စံုလင္ေသာဘ၀အတြက္ ပံုသြင္းပါ
ယံုၾကည္ေသာအသက္တာ သင္ေပးပါ
အလုိေတာ္အတုိင္းသာ အလုိေတာ္အတုိင္းသာ
အလုိေတာ္အတုိင္း ဘ၀ကုိ ပံုအပ္ၿပီး
လုိရာအသံုးျပဳပါ ညႊန္ၾကားပါ
အေစခံျခင္းအသက္တာ ဆင္ေပးပါ
ရွင္သန္အသက္တာ အလုိေတာ္အတုိင္းသာ ျဖစ္ေစပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.