ကရာနီလမ္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ဒီကမၻာေျမေပၚ အသက္ရွင္စဥ္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေလ လဲက်မိေတာ့မလုိ
ဒီတပ္မက္ျခင္းရဲ႕ႏြံထဲ
အမွန္ေတြကုိေလ သိေပမယ့္ မယံုၾကည္ႏုိင္ခင္ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ ခက္တယ္
အဖဘုရားသခင္ လမ္းျပမူပါ လူ႕ရဲ႕ဘ၀ ခဏတာ၀ယ္
လမ္းမလြဲဘဲ အၿမဲတမ္း ေနခ်င္တယ္

VERSE 2
ေသခ်ာစြာ ျပန္ေတြးၾကည့္စမ္း ေဂသေရွမာန္အတြင္းက ဆုေတာင္းသံ
သခင့္ေခၽြးဟာ ေသြးစက္ပမအလား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ က႐ုဏာျဖင့္ မွန္ကန္စြာရယ္ သိခြင့္ရခဲ့ၿပီ
ဒုိ႔ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ ထုိလမ္း စိတ္ပ်က္ျခင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး
အသက္တာအတြက္ ဒုိ႔ေရြးမယ္ ကရာနီလမ္း

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.