ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - အယ္လ္ေဇာ္လ၊ ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ခရစ္ေတာ္နဲ႔သာ အၿမဲမခြာရွိေနမယ္ဆုိ ေၾကာင့္ၾကရန္မလုိ
ဘ၀မွာ အၿမဲသာ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ ဘယ္ရန္စြယ္ေတြမ်ဳိးမဆုိ
ကုိယ့္ခြန္အားနဲ႔ အစြမ္းေတြထက္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အစြမ္းက လံုၿခံဳ
ေန႔စဥ္တုိင္းမွာ အၿမဲသာ လမ္းအမွန္ကုိပဲ ဘုရားပုိ႔ေပးလုိ႔

VERSE 2
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိေျပာပါ မသိသူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေစဖုိ႔
ဘ၀ေနာင္ေရးအတြက္ လမ္းမွန္မသိသူေတြလည္း တကယ္စိတ္ေအးဖုိ႔
ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးနဲ႔အၿမဲဒြန္တြဲ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့သူကုိ
အံ့ဘြယ္အမႈကုိျပဳတဲ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမိဖုိ႔

CHORUS
ေတြ႕ႀကံဳသမွ် အခက္အခဲ                (ဘယ္လုိအခက္အခဲမဆုိ)
လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္လည္း        (ကူညီေပးလုိ႔)
စိတ္ပူဖုိ႔မလုိတယ္                          (တကယ္စိတ္ေအးမယ္)
စြမ္းေဆာင္ေပးေနဆဲ                      (ၿငိမ္သက္ျခင္းဘ၀)
ဘ၀ေနာင္ေရးအတြက္လည္း            (သခင္ေယ႐ႈအသက္)
အသက္ကုိစြန္႔ရွာတယ္                    (တုိင္ေတာ္ထက္အေသြး)
အေသြးေတာ္နဲ႔စင္ၾကယ္                  (ထာ၀ရအၿမဲ)
အျပစ္လြတ္ေစခဲ့တယ္