နိမိတ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
ေမာဟ အေမွာင္ေတြကဖုံုးလႊမ္း
ညႇိႏႈိင္းမရေတာ့တဲ့ ဒီအေျခအေနမ်ဳိး
စစ္မက္ေတြျဖစ္ေန ကမၻာေျမထဲ
ဘယ္လုိဘယ္ပံု အဆံုးသတ္မွာလဲ

VERSE 2
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ေန သခင္ဆုိတဲ့စကား
ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကတဲ့ ေလာကလူသားမ်ား
စဥ္းစား သမၼာက်မ္းက သတိေပးေနတယ္
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ဟာ နီးကပ္ေနၿပီ

CHORUS
ဆင္ျခင္ၾကည့္စမ္း သမၼာက်မ္းထဲ သူဆုိတဲ့စကား
အတိတ္နိမိတ္ပံုရိပ္ပဲ ေတြးသိႏုိင္တယ္
ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ဟာ ေရာက္လုေနၿပီ
ျပန္လာခ်ိန္ကုိ သတိျပဳကာ ႏွလံုးသားျပင္ဆင္
အသိတရ အမွတ္စိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ခုိ၀င္ၾကေဟ့
လူသားသည္ တံခါး၀ေရာက္ေနၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.