ေခၚေဆာင္ရာ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

(ငါသည္ အဘယ္သူကုိ ယံုသည္ကုိ ငါသိ၏
ေျပးရေသာလမ္းကုိ အဆံုးတုိင္ေအာင္ ငါေျပးမည္)

ကုိယ္ေတာ္ပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ဘယ္အရပ္မဆုိ
အတူသာရွိလွ်င္ ေခၚေဆာင္ရာသုိ႔လုိက္မည္
ေျခရာေတာ္မွာေနလ်က္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္း
အတူသာရွိလွ်င္ ေခၚေဆာင္ရာသုိ႔လုိက္မည္

ေယ႐ႈရွင္ႏွင့္ မည္သည့္အရပ္သုိ႔မဆုိ
ေျမႀကီးေပၚ၌ အသက္ရွင္စဥ္
ေျခရင္းေတာ္၌ ကားတုိင္ကုိထမ္းလ်က္ႏွင့္ပင္
ငုိေၾကြးရာခ်ဳိင့္ ေယ႐ႈႏွင့္လုိက္မည္ အစဥ္လုိက္မည္

(ေနာက္က်ေသာအရာတုိ႔ကုိ မသိမမွတ္ဘဲ
 အရင္က်ေသာအရာတုိ႔ကုိ စြဲလန္းျခင္းအေၾကာင္း)

ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈသခင္ အဖ
ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈသခင္ အဖ
ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၌
သံုးပါးတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရား

(သီဆုိ ဟာေလလုယာခ်ီးမြမ္း)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.