ေယ႐ႈသာလွ်င္

>>>Download

ေတးေရး - ဧလိယ
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ဆင္ျခင္ေျမမႈန္႔နဲ႔လူ လူ႕ရဲ႕ဘ၀ဟာ မေရရာဘူး
ယာယီေခတၱေလာကဧည့္သည္ အခ်ိန္တန္ျပန္ထြက္သြားရမယ္
ခႏၶာေၾကြလင့္ခဲ့ရင္ သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္ ဘယ္ဆီလဲ
ထာ၀ရခရီးအတြက္ လမ္းႏွစ္ခုရွိေနတယ္

VERSE 2
အုိနာေသျခင္းနဲ႔လူ အနိစၥတရားသည္ ကုိယ္တုိင္ပဲ
လူသည္ ဘုရားမဟုတ္ ေျမမႈန္႔ကလာ အခ်ိန္တန္ ေျမမႈန္႔သြားရမွာ
ဟန္ေဆာင္မေနနဲ႔ေတာ့ကြာ ငရဲလားေကာင္းကင္ေရႊျပည္လား
တိက်တဲ့ အေျဖတစ္ခုေတာ့ ထာ၀ရအတြက္ ေရြးရမယ္
ကုိယ္တုိင္ ခံစားရမယ့္ အၿမဲထာ၀ရ

CHORUS
လမ္းေလးႏွစ္လမ္းေတာ့ ရွိလုိ႔ေန ဘယ္လမ္းေရြးမွာလဲ
ယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေလးမွားခဲ့ရင္ ထာ၀ရမေတြး၀ံ့စရာပဲ
အသက္အတြက္အသက္နဲ႔ အစားထုိးကာ ခ်စ္ခဲ့ေလသူ
ေယ႐ႈသာလွ်င္ မွန္ေသာ လမ္းခရီး အသက္ ထာ၀ရ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.