အသက္ျမစ္

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ

VERSE 1
ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ ခုိလႈံရာျဖစ္၍
ခြန္အားကုိ ေပးေတာ္မူ၏
ေဘးေရာက္သည့္ကာလ အထူးသျဖင့္
ကူမေတာ္မူေၾကာင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏

VERSE 2
ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီး လြင္ျပင္တစ္ခုလံုးကုိ
အုပ္စုိးေသာ မင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏
ခ်ီးမြမ္းျခင္းသီခ်င္း ေထာမနာ
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္း သီက်ဴးဟစ္၍ မကုန္ၿပီ

CHORUS
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထ၀ီေျမႀကီးသည္ ေရြ႕သြား၍
ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္လ်က္ သမုဒၵရာသို႔ က်ေသာ္လည္း
ငါတုိ႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းမရွိ
သမုဒၵရာေရသည္ ဟုုန္းဟုန္းျမည္ ေမႊေႏွာက္ပါေလစ
ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏ စီးဆင္းလ်က္ရွိ၏
ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏ ထုိျမစ္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.