အသက္တာလမ္းသစ္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - မဒီ

VERSE 1
ပ်ဳိရြယ္ေသာ အသက္ခႏၶာသည္ သခင့္အတြက္ပါ
ရွင္သန္ေသာ ခြန္အားမ်ား ေပးဆပ္လုိက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားအတြက္ဆုိရင္ ၀န္မေလးသင့္ပါ
မမွန္ကန္ေသာစိတ္ထားမ်ား စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ
အသက္တာလမ္းသစ္ တပည့္ေတာ္စစ္ ျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္

CHORUS
ေမွာင္ေနေသာ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္မွာ လုိရာကုိ မသြားႏုိင္
အလင္းဆီသုိ႔ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္မွာ အခက္အခဲမ်ားမရွိဘူး
သိလ်က္ရဲ႕ ဇြတ္တုိးလုိ႔သြားမွာလား ေယ႐ႈေနာက္ လုိက္မွာလား
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ပါစုိ႔

VERSE 2
ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အသက္တာမွာ အခ်ိန္ရွိေသးတယ္
ခံုမင္ေသာအရာအားလံုး စြန္႔လႊတ္ရမယ္
တမန္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးလုိ အရဲစြန္႔ရမယ္
ယံုၾကည္ျခင္း ခုိင္ၿမဲဖုိ႔ ဆုေတာင္းၾကမယ္
အသက္တာလမ္းသစ္ တပည့္ေတာ္စစ္ ျဖစ္ရမယ္ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.